رادیوگرافی های دهان و دندان:

به منظور تشخیص دقیق تر و بهتر  بعد از معاینات بالینی دندانپزشکی، بیماران به دلیل گرفتن تصاویر دندانی به مراکز رادیولوژی ارجاع داده شود. نوع تصاویر و تعداد آن به عوامل مختلفی بستگی دارد مانند سن، تعداد مراجعات به دندانپزشک در سال، نحوه رعایت بهداشت، استعداد فرد به پوسیدگی و بیماری های دهان  و دندان و ... مراجع  و همچنین معاینه بالینی دندانپزشک دارد.

انواع تصاویر: رادیواین تصاویر شامل رادیوگرافی های پری اپیکال، بایت وینگ، پانورامیک (OPG ) و لترال سفالومتری و CBCT می باشد. به بیان ساده تر تصاویر تقسیم به انواع داخل دهانی و خارج دهانی می شود. تصاویر خارج دهانی وضوح کمتری از تصاویر داخل دهانی دارند ولی در مواردی چون مرور کلی فکین و بررسی کلی سینوس ها و مفصل گیجگاهی-فکی، شکستگی ها، ضایعات داخل استخوانی و عفونت ها و ارزیابی های مربوط به درمان های ارتودنسی تصویر ارجح می باشند. تصاویر داخل دهانی دارای وضوح بهتر ولی محدوده دید کمتر در مقایسه با تصاویر خارج دهانی هستند و در مواردی چون تشخیص پوسیدگی های کوچک و بررسی استخوان اطراف ریشه های دندانی تصاویر مناسبی هستند. CBCT تصویری ست که مشابه سی تی اسکن پزشکی میباشد ولی مختص حیطه دهان و دندان با تابش کمتری ست که در مواردی چون تعیین ارتفاع استخوان در جاگذاری ایمپلنت ها و بررسی ضایعات و شکستگی ها و دندان های نهفته تجویز می شود. تجویز نوع تصاویر پس از معاینه بالینی به عهده دندانپزشک می باشد.